Algemene voorwaarden

Sinds 1 januari 2021 (Versie: november 2020)

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VGZ Zorgverzekeraar N.V. (“VGZ”) en Opdrachtgever met betrekking tot Mijn Bedrijfszorg.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Mijn Bedrijfszorg nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In voorkomend geval zal VGZ de betreffende nietige of vernietigbare bepaling (doen) vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel en de strekking van de betreffende nietige of vernietigbare bepaling(en).
 4. Op deze Overeenkomst en de uitleg daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van Mijn Bedrijfszorg zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

Artikel 2 - Rechten en verplichtingen

 1. Mijn Bedrijfszorg wordt aangeboden door VGZ via het online portaal mijnbedrijfszorg.nl. Met Mijn Bedrijfszorg faciliteert VGZ een portaal waarbij Opdrachtgever rechtstreeks diensten en producten (interventies) van door VGZ gecontracteerde dienstverleners op het gebied van vitaliteit kan aanvragen voor werknemers.
 2. Voor de uitvoering van Mijn Bedrijfszorg verwerkt VGZ (bijzondere) persoonsgegevens conform het toepasselijke privacybeleid. Daarbij treedt VGZ op als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. VGZ heeft het recht om de content en functionaliteiten van Mijn Bedrijfszorg te wijzigen en beëindigen. In dat geval streeft VGZ ernaar om dat binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat de wijziging of beëindiging wordt doorgevoerd.
 4. De Opdrachtgever is gehouden om vertrouwelijk met de inloggegevens van het portaal om te gaan en deze geheim te houden voor derden. In opdracht van de Opdrachtgever kunnen verschillende gebruikersprofielen worden toegekend voor in opdracht van de Opdrachtgever werkzame (Arbo-)functionarissen.

Artikel 3 - Betaling

 1. De Opdrachtgever (waaronder begrepen de door of namens Opdrachtgever bij de uitvoering van deze Overeenkomst betrokken (rechts)personen, zoals arbodienst en/of bedrijfsarts) is de met de dienstverlener overeengekomen kosten voor de (aan de werknemer) geleverde diensten en/of producten (interventies) van Mijn Bedrijfszorg verschuldigd.
 2. Indien mogelijk zal VGZ (een deel van) de kosten van de door de dienstverlener geleverde diensten en producten van Mijn Bedrijfszorg (doen laten) vergoeden op basis van individuele aanspraken van de werknemer op diens (aanvullende) ziektekostenverzekering (“ontdubbeling”).
 3. VGZ vervult een kassiersrol voor de kosten van de producten en diensten die door de dienstverlener aan de werknemer zijn geleverd. VGZ stuurt per kwartaal een overzicht van de voorgeschoten bedragen aan Opdrachtgever en stelt daarbij de originele facturen van de zorgaanbieder op naam van de Opdrachtgever ter beschikking.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele belastingen in verband met het gebruik van Mijn Bedrijfszorg en vrijwaart VGZ voor alle fiscale aanspraken die op de Opdrachtgever rusten uit hoofde van de uitvoering van Mijn Bedrijfszorg.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

Behoudens aansprakelijkheid voor (aanvullende) kosten als gevolg van het niet tijdig of niet volledig uitvoeren van de kassiersrol als bepaald in artikel 3.3, is VGZ niet aansprakelijk voor schade die een Opdrachtgever of diens werknemer lijdt bij de uitvoering/levering van diensten en producten van VGZ Bedrijfszorg (zoals medische aansprakelijkheid).