Algemene Voorwaarden Dienstverlener Mijn Bedrijfszorg

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VGZ Zorgverzekeraar N.V. (“VGZ”) en zorgverleners en/of leveranciers (“Dienstverlener”) met betrekking tot Mijn Bedrijfszorg. 
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van Dienstverlener wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien VGZ en Dienstverlener tevens een zorginkoopovereenkomst (waaronder Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ, Overeenkomst Gespecialiseerde GGZ en Bepalingen Paramedische Zorg en/of (zorgsoort) specifieke bepalingen en/of overeenkomsten) overeen zijn gekomen gelden de onderhavige Algemene Voorwaarden in aanvulling op de bepalingen in de zorginkoopovereenkomst. In geval van een conflict tussen de bepalingen in de zorginkoopovereenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de zorginkoopovereenkomst.
 4. Op deze Overeenkomst en de uitleg daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van Mijn Bedrijfszorg zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

Artikel 2 - Rechten en plichten VGZ

 1. Mijn Bedrijfszorg wordt aangeboden door VGZ via het online portaal mijnbedrijfszorg.nl. Met Mijn Bedrijfszorg faciliteert VGZ een portaal waarbij werkgevers (opdrachtgever) rechtstreeks diensten en producten (interventies) van door VGZ gecontracteerde Dienstverleners op het gebied van vitaliteit kan aanvragen voor werknemers.
 2. VGZ is verplicht om de diensten en producten van Dienstverlener op Mijn Bedrijfszorg voor werkgevers beschikbaar te maken met inachtneming van de overeengekomen tarieven.
 3. VGZ heeft het recht om de content en functionaliteiten van Mijn Bedrijfszorg te wijzigen en beëindigen. In dat geval streeft VGZ ernaar om dat binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat de wijziging of beëindiging wordt doorgevoerd.
 4. Voor de uitvoering van Mijn Bedrijfszorg verwerkt VGZ (bijzondere) persoonsgegevens conform het toepasselijke Privacy beleid (te raadplegen op www.mijnbedrijfszorg.nl/privacybeleid) en daarbij treedt VGZ op als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 5. VGZ is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit Mijn Bedrijfszorg over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Dienstverleners worden in voorkomend geval hierover geïnformeerd.

Artikel 3 - Rechten en plichten Dienstverlener

 1. Dienstverlener is verplicht om de door VGZ aan werkgevers aan te bieden diensten en producten uit te voeren en/of te leveren conform de overeengekomen tarieven, voorwaarden en samenwerkingsafspraken (te raadplegen op www.mijnbedrijfszorg.nl/samenwerkingsafspraken-dienstverlener).

 2. Behandel- en beroepsbeoefenaren (al dan niet opererend onder één handelsnaam) die aan een mantel-of koepelorganisatie van Dienstverlener verbonden zijn worden voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden en de uitvoering van Mijn Bedrijfszorg beschouwd als één Dienstverlener.

 3. Met inachtneming van de het bepaalde artikel 2.1. van deze Algemene Voorwaarden nemen de werkgevers de (via Mijn Bedrijfszorg aangevraagde) diensten en producten voor hun werknemers af bij de Dienstverlener voor eigen rekening en risico.

 4. Voor de uitvoering van Mijn Bedrijfszorg verwerkt Dienstverlener (bijzondere) persoonsgegevens van werknemers als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gaat dan uitsluitend om de gegevensverwerking die betrekking heeft op de uitvoering van Mijn Bedrijfszorg en niet de gegevens die verwerkt worden door VGZ (in hoedanigheid van zorgverzekeraar) ten behoeve van de uitvoering van de individuele basis- en/of aanvullende (ziektekosten)verzekering van de werknemer. Dienstverlener is verplicht om zorg te dragen voor een rechtmatige grondslag voor de verwerking van deze (bijzondere) persoonsgegevens (zoals toestemming en/of een behandelrelatie op grond van de Wgbo) bij de uitvoering van Mijn Bedrijfszorg.

Artikel 4 - Betaling

 1. Werkgevers zijn de kosten voor met de Dienstverlener overeengekomen (aan de werknemer) geleverde diensten en producten van Mijn Bedrijfszorg verschuldigd, waarbij VGZ een kassiersrol vervult.

 2. Indien mogelijk is Dienstverlener verplicht (een deel van) de kosten van de geleverde diensten en producten van Mijn Bedrijfszorg (doen laten) vergoeden op basis van individuele aanspraken van de werknemer op diens basis- en/of aanvullende (ziektekosten)verzekering (“ontdubbeling”). In voorkomend geval zijn de afspraken in de zorginkoopovereenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van toepassing.

 3. Dienstverlener is verplicht om de originele (BTW-)facturen in pdf-formaat – van de kosten die resteren na eventuele “ontdubbeling” - op naam en adres van de werkgever aan VGZ per e-mail op vgz.werkgeversdesk@vgz.nl ter beschikking te stellen conform de wettelijke eisen voor eventuele BTW-aftrek.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van VGZ is VGZ niet aansprakelijk voor schade die een Dienstverlener lijdt als gevolg van:

a. het uitvoeren van diensten en producten die via Mijn Bedrijfszorg tot stand zijn gekomen;
b. het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van Mijn Bedrijfszorg;
c. onjuiste en/of onvolledige informatie op Mijn Bedrijfszorg;
d. wijzigingen in de dienstverlening en/of wijzigingen in of op Mijn Bedrijfszorg (als bedoeld in artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden).

Versie september 2021