Privacybeleid Bedrijfszorgportaal

Het Bedrijfszorgportaal is een Software as a Service (SaaS)-dienst waar werkgevers diensten en producten op het gebied van verzuim en preventie voor hun werknemers bij zorgaanbieders kunnen aanvragen en administratief-en financieel kunnen beheren.

Dit privacy statement is niet van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens die in het kader van de (geneeskundige) behandeling of het gebruik van een dienst of product worden verwerkt door de zorgaanbieder.

Het Bedrijfszorgportaal wordt aangeboden en uitgevoerd door VGZ zorgverzekeraar N.V. (VGZ), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Nieuwe Stationsstraat 12 in Arnhem.

VGZ treedt bij de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens bij het aanbieden en uitvoeren van het Bedrijfszorgportaal op als Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw werkgever is de Verwerkingsverantwoordelijke.

Als uw werkgever gebruik maakt van het Bedrijfszorgportaal zal VGZ uw persoonsgegevens alleen verwerken voor en in opdracht van uw werkgever en om uitvoering te geven aan de afspraken tussen VGZ en uw werkgever.

De doelen en rechtsgrond van de verwerkingen

Na opname van uw (bijzondere) persoonsgegevens in het Bedrijfszorgportaal worden uw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerkt:

 • Het administratieve beheer van uw persoonsgegevens voor wie zorg of een dienst/product door de werkgever is aangevraagd (waaronder het sturen van een e-mail aan u met het verzoek om bevestiging van uw toestemming voor verwerking);
 • Het verstrekken van uw contact- en verzuimgegevens aan de zorgaanbieder om contact met u te kunnen opnemen om de zorg of dienstverlening te starten
 • Het financiële beheer van de kosten voor de (geleverde) zorg en/of dienst en het gebruik van het Bedrijfszorgportaal door uw werkgever
 • Het bijhouden van de voortgang van een behandeling, dienst of product op individueel niveau (in uw dossier)
 • Het beoordelen van de kwaliteit van de zorgaanbieder door middel van enquêtes en geaggregeerde gegevens over de geleverde zorg, dienst of product (niet individueel herleidbaar)
 • Het opmaken van rapportages op geaggregeerd niveau (en niet individueel herleidbaar) voor de werkgever om de effecten van de geleverde zorg, dienst of product te kunnen meten in relatie tot verzuimgegevens

De grondslag van de verwerkingen is uw toestemming aan uw werkgever en de zorgaanbieder(s). De hiervoor benodigde (bijzondere) persoonsgegevens worden door de werkgever respectievelijk de zorgaanbieder verzameld en voor verwerking aangeboden in het Bedrijfszorgportaal.

Indien en voor zover een arbo-arts in opdracht van uw werkgever (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt in het Bedrijfszorgportaal kan de grondslag van de verwerking (ook) gelegen zijn in de uitvoering van een wettelijke taak.

Categorieën van te verwerken persoonsgegevens

VGZ verwerkt uw gegevens als verwerker in het kader van de uitvoering van het Bedrijfszorgportaal. De volgende gegevens worden daarvoor afkomstig van uw werkgever en/of de zorgaanbieder verwerkt:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Naam- en contactgegevens van uw werkgever
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals omschrijving van uw eventuele (gezondheids-)klachten en/of verzuimgegevens en informatie over de aard en duur van (genoten) zorg.
 • Uw toestemming(en) voor verwerkingen

Deze gegevens worden gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen op grond van uw toestemming.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Er wordt een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd welke opnieuw ingaat na elke laatste mutatie in een individueel dossier.

Doorgifte binnen en buiten de Europese Unie

Om uw privacy te waarborgen worden uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt en vindt er geen doorgifte plaats aan andere dan genoemde partijen en landen buiten de Europese Unie.

Beveiliging van gegevens

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking.

Uw rechten

U heeft recht op informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing (vergetelheid), beperking van verwerking(en), overdraagbaarheid (dataportabiliteit) of (recht van) bezwaar op verdere verwerking van uw gegevens. Wilt u meer informatie over de verwerkingen van uw persoonsgegevens of wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact op met de privacy functionaris van uw werkgever. Uw werkgever kan dan contact opnemen met VGZ.
Indien u een klacht heeft over het de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming van uw werkgever of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. VGZ heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die namens uw werkgever worden verwerkt door VGZ. VGZ accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met privacy@vgz.nl of de privacy functionaris van uw werkgever.

X

Mijnbedrijfszorg maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.

Weigeren
Ja, ik ga akkoord