Onbelast interventies aanbieden via de WKR: hoe zit dat?

U biedt uw werknemers via Mijn Bedrijfszorg allerlei interventies aan. Hiermee investeert u in de vitaliteit van uw werknemers. Maar een investering is natuurlijk nooit gratis. U als werkgever ontvangt ieder kwartaal de rekening van die interventies.

Hoe gaat u om met deze kosten? Hoe zit dat fiscaal? Moet u er loonbelasting over betalen of vallen de interventies onder de werkkostenregeling (WKR)? En is het mogelijk om de kosten te verhalen op de zorgverzekering van de werknemer? Best ingewikkeld, daarom geven we graag uitleg. 

Wat is de WKR?

Laten we beginnen bij het begin: wat is de WKR eigenlijk? Via de WKR kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Dat kan een abonnement voor het openbaar vervoer zijn, een kerstpakket, laptop maar mogelijk ook een interventie op Mijnbedrijfszorg.

Voor 2024 geldt dat er maximaal 1,92% van de totale loonsom (tot en met € 400.000, daarboven maximaal 1,18%) van alle werknemers besteed kan worden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Dit is de vrije ruimte. Komt het bedrag van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen boven de vrije ruimte uit? Dan moet u over dat meerdere een eindheffing van 80% betalen aan de Belastingdienst.

Niet alles gaat ten koste van de vrije ruimte

Gelukkig gaan niet alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen ten koste van uw vrije ruimte. Ook interventies die worden aangeboden op Mijnbedrijfszorg komen mogelijk in aanmerking voor een gerichte vrijstelling of een nihilwaardering. Of dit kan is afhankelijk van een aantal factoren:

 1. De specifieke situatie
 2. De in te zetten interventie
 3. Uw beleid als werkgever

Om u een beter beeld te geven, schetsen we twee situaties met concrete voorbeelden van interventies die niet ten koste gaan van de vrije ruimte.

Situatie 1: re-integratie na ziekte

Stel, één van uw werknemers is (deels) ziek. Als werkgever moet u de werknemer dan helpen met zijn of haar re-integratie. U krijgt hierbij te maken met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Deze wet is er om re-integratie te stimuleren en langdurig verzuim te voorkomen. In de wet staan alle stappen beschreven die u als werkgever en de werknemer zelf moet volgen bij ziekte en re-integratie.

De benodigde interventies en acties voor de re-integratie legt u samen met de werknemer vast in een plan van aanpak, op basis van de probleemanalyse van de bedrijfsarts of arbodienst. Denk aan een aanpassing van de werkplek, een belastbaarheidsonderzoek of een interventie zoals arbeidsfysiotherapie. Deze en andere interventies op Mijnbedrijfszorg zijn gericht op het zogeheten 1e spoor van de WVP, die focust op terugkeer in de oude of aangepaste functie in uw organisatie.

U als werkgever betaalt de kosten van de interventie(s) en andere acties voor de re-integratie. Dit kan het hele bedrag zijn, maar ook een deel. Soms kan de werknemer namelijk, geheel of gedeeltelijk, aanspraak maken op de eigen zorgverzekering voor vergoeding van de kosten. Dat heet ontdubbeling. Of u de kosten nou geheel of gedeeltelijk betaalt, in beide gevallen worden de kosten niet beschouwd als loon en het gaat niet koste van de vrije ruimte

Ontdubbeling: de kosten delen

Bij ontdubbeling worden de kosten (deels) betaald vanuit:

 • de basisverzekering van de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld bij psychologische zorg. Let op: hierbij wordt het eigen risico van de werknemer aangesproken.
 • de aanvullende zorgverzekering van de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld bij fysiotherapie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ontdubbelen bij de verschillende interventies op Mijn Bedrijfszorg? Hier leest u meer over ontdubbelen.

Situatie 2: verzuim voorkomen en vitaliteit bevorderen

Een organisatie met gezonde en vitale werknemers. Dat is belangrijk voor u én voor uw werknemers. Minder verzuim, een hoge productiviteit en tevreden werknemers. Win-win! Logisch dat u daar in wilt investeren.

Omdat u niet wettelijk verplicht bent om dat te doen - zoals bij situatie 1 - worden deze kosten gezien als loon. Dit zou betekenen dat u hierover loonheffing en sociale lasten moet afdragen. Gelukkig is hier wat op bedacht: de gerichte vrijstelling en de nihilwaardering. We leggen ze allebei even uit.

Gerichte vrijstelling

De Belastingdienst heeft bepaalde vergoedingen vrijgesteld van loonheffing en sociale lasten. Onbelast vergoeden, zonder dat het ten koste gaat van de vrije ruimte dus. Maar wat komt in aanmerking voor een gerichte vrijstelling? We zetten het voor u op een rij.

 1. Ontwikkeling van arbeidsrelevante kennis en vaardigheden: Cursussen, congressen, workshops of vakliteratuur die een werknemer nodig heeft voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk. Deze zijn allemaal gericht vrijgesteld. De interventie energiek leidinggeven en persoonlijk leiderschap op Mijnbedrijfszorg komt hier in voorkomende gevallen bijvoorbeeld voor in aanmerking.
 2. Arbo-voorzieningen: Arbo-voorzieningen zijn ook gericht vrijgesteld. Of de werkgever ze nou vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, in alle gevallen geldt een gerichte vrijstelling. U kunt dus onbelast vergoeden, zonder dat het ten koste gaat van uw vrije ruimte. De Arbo voorzieningen moeten wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • de arbo-voorzieningen vloeien rechtstreeks voort uit de Arbeidsomstandighedenwet;
 • de verstrekking vindt plaats tijdens werktijd;
 • de werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk);
 • de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd;
 • er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing van de werknemer.

Goed om te weten

Sinds 2022 vallen alleen nog voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen die de werkgever heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet onder de gerichte vrijstelling. Hier leest u meer in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Dit is een aanzienlijke inperking ten opzichte van de periode daarvoor, waarin de gerichte vrijstelling kon worden toegepast op voorzieningen die voortvloeiden uit het arbo-beleid dat u als werkgever voerde volgens een arbo-plan.

Het definitieve oordeel over de vraag of de gerichte vrijstelling van toepassing is op afgenomen interventie(s) ligt bij de Belastingdienst.

Nihilwaardering

Bepaalde voorzieningen op de werkplek krijgen een zogeheten nihilwaardering, waardoor ze niet ten koste gaan van de vrije ruimte. Denk aan vers fruit en koffie of thee op de werkplek, maar mits daadwerkelijk op de werkplek uitgevoerd bijvoorbeeld ook de interventie kantooryoga masterclass op Mijnbedrijfszorg.

Goed om te weten: een nihilwaardering geldt alleen bij loon in natura, niet bij vergoedingen in geld.

In één overzicht

Situatie Interventie Voorwaarde(n) Gevolgen voor de kosten

Situatie 1 

Re-integratie na ziekte


Interventies gericht op re-integratie 
 • De interventies zijn onderdeel van een plan van aanpak 
 

Wordt niet gezien als loon en gaat niet ten koste van de vrije ruimte.

Kosten kunnen soms worden verhaald op zorgverzekering werknemer (ontdubbeling).

Situatie 2 

Verzuim voorkomen en vitaliteit bevorderen

Cursussen, seminars, workshops of congressen
 • Het moet gaan om kennisontwikkeling die nodig is voor het specifieke werk van de werknemer. 
Wordt gezien als loon, maar komt in aanmerking voor gerichte vrijstelling. Hierdoor gaat het niet ten koste van de vrije ruimte.
   

Arbo-voorzieningen

 
 • De verstrekking vloeit voort uit de verplichting die u als werkgever heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
 • De verstrekking vindt plaats tijdens werktijd
 • De werknemer gebruikt de voorzieningen
 • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
 • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing van de werknemer
Wordt gezien als loon, maar komt in aanmerking voor gerichte vrijstelling. Hierdoor gaat het niet ten koste van de vrije ruimte.
  Overige voorzieningen op de werkplek
 
 • De voorzieningen zijn op de daadwerkelijke werkplek.
 • Geldt alleen voor loon in natura.
Wordt gezien als loon, maar komt in aanmerking voor nihilwaardering. Hierdoor gaat het niet ten koste van de vrije ruimte.

Wat als de interventie niet onder de WVP, gerichte vrijstelling of nihilwaardering valt?

Als een interventie niet in één bovenstaande categorieën valt, dan wijst u de vergoeding aan als eindheffingsloon. Dit eindheffingsloon komt wel ten laste van de vrije ruimte. U bent als werkgever verantwoordelijk voor een juiste WKR beoordeling en administratie. Dit wordt beoordeeld door de Belastingdienst.

Zolang de vrije ruimte nog niet vol is, leidt dit niet tot extra kosten voor u als werkgever. Is de vrije ruimte wel vol? Dan betaalt u loonbelasting over het bedrag boven de vrije ruimte in de vorm van een eindheffing van 80%.

Voor meer (specifieke) informatie verwijzen wij naar uw fiscalist of de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl