Licentieovereenkomst

Versie 19 december 2018

1. Toepassing

1.1 Het Bedrijfszorgportaal is een Software as a Service (SaaS)-dienst waar werkgevers diensten en producten op het gebied van verzuim en preventie (van op het Bedrijfszorgportaal aangesloten zorgaanbieders) voor hun werknemers kunnen aanvragen en administratief-en financieel kunnen beheren.

1.2 Het Bedrijfszorgportaal wordt aangeboden en uitgevoerd door (VGZ Zorgverzekeraar NV) (“VGZ”), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Nieuwe Stationsstraat 12 in Arnhem.

1.3 Deze licentie ("Licentie") is van toepassing op het gebruik van het Bedrijfszorgportaal (“Bedrijfszorgportaal”) en op alle diensten die door VGZ worden aangeboden op het Bedrijfszorgportaal.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Werkgever is uitgesloten. Deze Licentie vormt de hele overeenkomst tussen VGZ en uw organisatie (“Werkgever”).  

2. Rechten en Verplichtingen VGZ

2.1 Alle rechten met betrekking tot het Bedrijfszorgportaal, waaronder de intellectuele eigendom, behoren toe aan VGZ.

2.2 De Service Level Agreement van het Bedrijfszorgportaal is te raadplegen op het bedrijfsportaal.

2.3 VGZ heeft het recht deze Licentie, de functionaliteiten en/of de content van het Bedrijfszorgportaal of delen daarvan te alle tijden te wijzigen en beëindigen, waaronder de tarieven voor bestaande en/of aanvullende dienstverlening. In dat geval streeft VGZ ernaar om dat binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat de wijziging of beëindiging wordt doorgevoerd.

2.4 VGZ  heeft het recht deze Licentie en elk deel van de rechten en verplichtingen van VGZ daarin geheel of gedeeltelijk aan een rechtspersoon gelieerd aan Coöperatie VGZ u.a. over te dragen of te cederen.

2.5 VGZ is niet aansprakelijk voor schade die een Werkgever lijdt door:

  • (i) gebruik van de aangeboden en (door zorgaanbieders) geleverde diensten van het Bedrijfszorgportaal (waaronder nadrukkelijk de medische aansprakelijkheid en grondslag van de verwerkingen van (bijzondere) persoonsgegevens);
  • (ii) verwijzingen naar website van derden;
  • (iii) wijzigingen in de diensten van het Bedrijfszorgportaal.

2.6 Eventuele aansprakelijkheid van VGZ is beperkt tot uitsluitend de eventuele directe schade en voorts beperkt tot het bedrag (inclusief BTW) dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar in dat geval zou uitkeren ofwel bij gebreke daarvan beperkt tot hetgeen de Werkgever op grond van deze Licentie aan VGZ heeft betaald in het jaar waarin de schade is ontstaan, of indien dat bedrag nihil is maximaal EUR 50.000,- per aanspraak met een maximum van EUR 250.000,- voor het totaal van alle aanspraken van de tot het Bedrijfszorgportaal aangesloten werkgevers per kalenderjaar.

3. Rechten en Verplichtingen Werkgever

3.1 De Werkgever heeft het recht om gebruik te maken van het Bedrijfszorgportaal van VGZ tegen de overeengekomen producten, diensten en vergoeding(en) exclusief BTW. Dat gebruiksrecht is niet-exclusief en niet overdraagbaar en herroepelijk.

3.2 De Werkgever heeft het recht om met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden te alle tijden het gebruik van het Bedrijfszorgportaal op te zeggen.

3.3 Werkgever neemt de zorg of andere dienst – die de Werkgever met gebruik van het Bedrijfszorgportaal met een zorgaanbieder overeen is gekomen - rechtstreeks en voor eigen rekening en risico af van de zorgaanbieder. Indien en voor zover partijen dat zijn overeen gekomen zal VGZ een kassiersrol vervullen ter zake van zorg of andere dienstverlening die Werkgever af neemt. VGZ zal de voorgeschoten bedragen periodiek afrekenen met Werkgever en stelt de originele facturen van de zorgaanbieder ter beschikking van Werkgever.

3.4 Werkgever is verantwoordelijk voor eventuele belastingen in verband met het gebruik van het Bedrijfszorgportaal.

3.5 De Werkgever is gehouden om vertrouwelijk met de inloggegevens van het Bedrijfszorgportaal om te gaan en deze geheim te houden voor derden. Er kunnen verschillende gebruikersprofielen worden toegekend voor het gebruik van het Bedrijfszorgportaal voor in opdracht van de Werkgever werkzame (Arbo-)functionarissen. 

4. Bescherming van de privacy

4.1 De Werkgever is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij heeft te gelden dat in het kader van deze toegang de Werkgever integraal verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de naleving van alle relevante en vigerende regelgeving in het kader van de grondslagen van de verwerkingen en het verstrekken van de inloggegevens en/of het aanmaken en gebruiken van bedrijfsprofielen.

4.2 VGZ verwerkt de (bijzondere) gegevens als Verwerker in opdracht van/namens de Werkgever in overeenstemming met haar Privacybeleid Bedrijfszorgportaal en tevens sluiten partijen een separate Verwerkersovereenkomst.

5. Overige 

5.1 Deze licentie is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen in verband met het Bedrijfszorgportaal en/of deze licentie worden beslecht door de bevoegde rechter van Den Haag.