Expertise onderzoek

door HSK

  • Individueel
  • Voor medewerkers
  • Intake binnen 10 werkdagen
  • Aanmelden door werkgever of bedrijfsarts

Wat doet een Expertise onderzoek door HSK?

Het is een uitgebreid psychologisch onderzoek naar psychische klachten en persoonlijkheid. Dit onderzoek wordt met name toegepast bij (de verwachting van) langdurig verzuim en WIA-problematiek, persoonlijkheidsvraagstukken, herhaalde ziekmeldingen, arbeidsconflicten en bij onduidelijkheid over de aard van de arbeidsongeschiktheid.

Voorafgaand wordt een onderzoeksvraag geformuleerd, waarop tijdens het onderzoek een antwoord wordt geprobeerd te vinden. De volgende vragen komen vaker voor:
- Wat is er met de medewerker aan de hand?
- Waarom is dit met de medewerker aan de hand?
- Hoe kan de medewerker het beste geholpen worden?

Het onderzoek bestaat uit:
- Invullen van enkele screenende vragenlijsten
- Psychologisch interview
- Testonderzoek
- Nagesprek

De verzamelde informatie, conclusies en beantwoording van de vraagstelling wordt beschreven in een rapportage en met de medewerker besproken.

Als het door de onderzoeker nodig is geacht, dan is uitbreiding met een psychiatrisch onderzoek mogelijk. Dit kan zijn in het meedenken over medicatie of psychiatrische ziektebeelden zoals een bipolaire stoornis.

Voor wie?

Een Expertise onderzoek door HSK is er voor werknemers:

  • Met (de verwachting van) langdurig verzuim en WIA-problematiek
  • Persoonlijkheidsvraagstukken
  • Herhaalde ziekmeldingen
  • Arbeidsconflicten
  • Onduidelijkheid over de aard van de arbeidsongeschiktheid

Wie verwijst?

De werkgever of de bedrijfsarts stelt vast of deze zorg een uitkomst kan bieden en kan aanmelden voor een Expertise onderzoek door HSK. 

Welke zorg?

Expertise omvat mono- en multidisciplinaire diagnostiek, eventueel aangevuld met beeldvormend onderzoek.

De vraagstelling
De vraagstelling wordt door de aanvrager van het onderzoek geformuleerd en kan indien gewenst aangevuld worden met eigen vragen van de medewerker. Er wordt altijd gestreefd naar overeenstemming over de vraagstelling tussen de medewerker, de aanvrager en de onderzoeker. De medewerker en de hulpvraag staat centraal.

Screenende vragenlijsten
Het onderzoek start met het invullen van een aantal screenende vragenlijsten. Deze lijsten geven voor de onderzoeker een eerste indruk en richting van het onderzoek. 

Psychologisch interview
In dit interview worden veel vragen gesteld aan de medewerker, die niet alleen gaan over psychische klachten die nu of in het verleden werden ervaren, maar ook over onder andere het zelfbeeld, het gezin van herkomst en belangrijke gebeurtenissen in het leven.

Testonderzoek
Op basis van het interview legt de onderzoeker enkele vragenlijsten voor aan de medewerker die juist gaan over de besproken onderwerpen. Hier wordt nog meer informatie verzameld om uiteindelijk tot een goed antwoord op de vraagstelling te komen. 

Rapportage
Als alle informatie verzameld is, dan zet de onderzoeker dit geordend op papier. De informatie geeft een antwoord op de vraagstelling. Het rapport bestaat uit:
- Beknopte samenvatting van de onderzoeksgegevens
- Beantwoording van de vraagstelling
- Bijlagen met uitgebreide informatie over de onderzoeksgegevens
 
Nagesprek
In het nagesprek worden de conclusies en bevindingen uit het onderzoek met de medewerker besproken.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De behandelingen worden uitgevoerd door psychologen op een dichtstbijzijnde locatie van HSK. De psychologen werken op basis van het gedragsmodel, waarbij wordt uitgegaan van eigen regie van de medewerker. De ervaren psychologen zijn specialistisch en continu bekend met de kennis van
de laatste behandelinzichten.                                                                                                                           

Het Expertise onderzoek door HSK kost € 1.873 excl. btw en reiskosten.

Eventuele uitbreiding wordt bepaald door de context, vraagstelling en eventuele knelpunten. Als er extra onderzoeken nodig zijn, dan wordt dit besproken met de aanvrager zodat, indien nodig, er nog een offerte kan worden gestuurd.