Trauma opvang en nazorgadvies

Gezonde verwerking en functieherstel

 • GIMD Alarmcentrale 24/7 bereikbaar via 088-8008525
 • Aanmelding door contactpersoon van werkgever
 • Directe zorg beschikbaar
 • Offerte achteraf aanvragen
Heeft u acute hulp nodig? Neem direct contact op met 24/7 GIMD Alarmnummer 088-8008525.

Wat doet Trauma opvang en nazorgadvies?

Een plotselinge confrontatie op het werk met agressie of geweld, een ernstig bedrijfsongeval, het overlijden van een collega, een overval of een brand zijn ingrijpende gebeurtenissen. Vaak zijn ze schokkend of bedreigend en hebben ze vergaande psychosociale of fysieke effecten. Werknemers die een schokkende gebeurtenis meemaken krijgen vaak last van concentratie- en geheugenstoornissen en/of fysieke klachten die het functioneren op het werk kunnen belemmeren. Het is moeilijk om gevoelens van boosheid, angst, verdriet en schuld te hanteren. Wanneer er geen snelle en adequate opvang voor medewerkers beschikbaar is, kan dit leiden tot depressieve klachten of fysieke aandoeningen, met risico op prestatievermindering en (langdurig) verzuim. Het doel van Trauma opvang en nazorgadvies is het realiseren van een gezonde verwerking en het vroegtijdig signaleren van problemen met als gevolg functieherstel. Het risico op een blijvend trauma met verzuim tot gevolg, kan hierdoor worden verminderd. Trauma opvang en nazorgadvies:

 • Biedt werknemers goede opvang en nazorg in groepsverband om de schokkende gebeurtenis te verwerken
 • Helpt angst en spanning te verminderen
 • Helpt de reacties op de gebeurtenis te interpreteren

Werkgevers dienen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter 4 weken na een incident een rapport te kunnen overleggen over de opvang van werknemers.

Voor wie?

Trauma Opvang en Nazorgadvies is er voor medewerkers die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt en daarvan mogelijk psychosociale of fysieke effecten zullen ervaren. De doelgroep is de organisatie, een afdeling, een team of een individu. 

Wie verwijst?

Een geautoriseerde contactpersoon van de werkgever neemt contact op met de alarmcentrale Trauma opvang en nazorgadvies van GIMD via telefoonnummer 088-8008525. Dit nummer is altijd bereikbaar. De alarmcentrale beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de inhoudelijke criteria voor inzet van Trauma opvang en nazorgadvies. 

Welke zorg?

Bij het eerste telefonische contact maakt de traumabegeleider een inschatting over de inzet: direct uitrukken of de volgende dag contact leggen met de medewerkers. De inschatting wordt gemaakt in samenspraak met de persoon van het eerste telefonische contact. Tijdens het eerste face-to-face gesprek wordt met de medewerkers en naaste familie of collega’s ingegaan op de traumatische gebeurtenis. Ook is er aandacht voor praktische zaken en adviezen voor de dagen erna.

De leidinggevende is indien mogelijk aanwezig bij de opvang en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de professional. De professional maakt in overleg met het eerste aanspreekpunt direct een plan van aanpak over hoe de opvang wordt ingevuld, bijvoorbeeld met teamgesprekken, individuele aandacht, het rondlopen in de organisatie, het geven van voorlichting of het uitzetten van vervolgstappen. Dit wordt indien mogelijk overlegt met de leidinggevende. Onder begeleiding worden werknemers in een groepssessie tijd, aandacht en erkenning gegeven. Emoties kunnen worden geuit en gedeeld waarbij de nadruk ligt op het geven van rust en structuur en het bieden van handvatten voor de verwerking. Er wordt gericht advies gegeven voor wat betreft benodigde nazorg.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De zorg wordt uitgevoerd door in trauma opvang getrainde professionals (24-uurs bereikbaarheid) met zeer veel werkervaring op dat gebied. Deze professionals zijn over het hele land verspreid gestationeerd en worden regelmatig op bijgeschoold. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt bepaald hoeveel professionals ingezet worden. De kosten zijn afhankelijk het programma en de locatie. De zorg wordt uitgevoerd volgens de onderstaande voorwaarden.

Er is sprake van:

 • Onverwachte schokkende gebeurtenis met risico op problematische verwerking
 • Een redelijk vermoeden van een hulpvraag Psychosociale hulpverlening (niet voor praktische (regel)zaken)
 • Hulpverlening die plaatsvindt in de organisatie, tenzij de calamiteit dit niet toelaat, dan biedt de werkgever een alternatief
 • Een hulpvraag door de organisatie, een afdeling, een team of een individu.
 • De inzet van Trauma Opvang en Nazorg binnen maximaal 5 werkdagen na een schokkende gebeurtenis. Na deze 5 werkdagen wordt bekeken of Trauma Opvang en Nazorg nog op zijn plaats is of dat een traject Bedrijfsmaatschappelijk Werk moet worden ingezet.