Belastbaarheidsonderzoek bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

Voor het oplossen van stagnatie bij re-integratie bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

  • Individueel onderzoek
  • Compleet beeld van het functioneren van uw medewerker
  • Verwijzing van een bedrijfsarts
     
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten kunnen zeer langdurig en ernstig van aard zijn, het leidt vaak tot verminderen van functioneren en levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan frequent en langdurig ziekteverzuim. Naar schatting speelt ernstige SOLK een rol bij 15% van het langdurig verzuim. Het feit dat er voor de klachten geen bevredigende verklaring wordt gevonden kan leiden tot afwisselende emoties van machteloosheid en ergernis, zowel bij de werknemer als bij de andere partijen die bij re-integratie betrokken zijn. Het is van belang om te erkennen dat SOLK een forse lijdensdruk met zich mee kan brengen; het lijden aan een onbegrepen ziekte kan even groot zijn als dat van een erkende ziekte.
 

Wat doet dit onderzoek?

Somatische klachten waarbij een duidelijke oorzaak ontbreekt zijn lastig te beoordelen voor de bedrijfs- en verzekeringsarts. De klachten en problematiek rondom SOLK leiden mede daarom vaak tot langdurig ziekteverzuim, een stagnerend herstelverloop of vertraging in re-integratie. Voor succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid is het van belang een volledig beeld te schetsen van de belastbaarheid van een werknemer, met de bijbehorende belemmerende en bevorderende factoren. Het speciaal ontwikkelde onderzoekstraject voor werknemers met SOLK stelt dit als doel.

Voor wie?

Voor werknemers die werk op pakken of meer uren werken lastig vinden, omdat lichamelijke klachten al wekenlang duren en er geen medische oorzaak wordt gevonden. SOLK komt op vele verschillende manieren voor en heeft met allerlei zaken te maken.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

Het opstellen van de belastbaarheid voor mensen met SOLK is maatwerk. Voordat er gesteld kan worden dat er sprake is van SOLK moeten somatische en psychiatrische verklaringen worden uitgesloten. Ook moeten de verschillende klachtendimensies worden onderzocht om een inschatting te maken van de ernst van SOLK, en daarmee ook de belastbaarheid van de werknemer. De verschillende klachtendimensies behelzen de somatische, cognitieve, emotionele, gedragsmatige en sociale dimensies. Het is tevens van belang om na te gaan wat onderhoudende en prognostisch ongunstige factoren zijn. Sociale factoren zoals bepaalde situaties op het werk bepalen vaak een groot deel van de ziektelast.

ls u meer wilt weten over wat het doel van de verwijzing is en welke werkwijze er wordt gehanteerd, kunt u hier een video bekijken waar een veel voorkomend traject in beeld is gebracht.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Het onderzoekstraject start met een uitgebreide anamnese, uitgevoerd door een arts voor arbeid en gezondheid. Vervolgens is er binnen de het onderzoekstraject ruimte om verschillende onderzoeken in te zetten, zodat uiteindelijk gekomen kan worden tot een volledig belastbaarheidsprofiel. Een internist wordt ingezet om een tot dan toe niet onderkende somatische oorzaak voor de klachten aan te tonen, dan wel uit te sluiten. De internist zal hiervoor, naast anamnese en lichamelijk onderzoek, ook bloedonderzoek inzetten. Tevens worden op indicatie inspanningstesten, coping- en neuropsychologisch onderzoek ingezet. Middels deze onderzoeken wordt een inschatting gemaakt van het functioneren van cliënt en of er in stand houdende en prognostisch ongunstige factoren zijn die aandacht behoeven. Zo nodig kan de arts voor arbeid en gezondheid andere specifieke medisch specialistische aanvullende onderzoeken inzetten, om een potentieel onderliggend somatisch probleem nader te onderzoeken. Te denken valt hierbij aan een longarts, cardioloog of neuroloog. Als er geen somatische oorzaak gevonden wordt voor de klachten dan zal er nagegaan worden of er een psychiatrische stoornis ten grondslag ligt aan de klachten. Hiervoor wordt een psychiater ingezet. 

Met bovenstaande aanpak wordt het diagnostisch stappenplan voor SOLK gevolgd zoals deze in multidisciplinaire richtlijnen beschreven staat. Met behulp van dit onderzoekstraject kunnen de mogelijkheden en beperkingen in alle rubrieken van de Functionele Mogelijkheden Lijst worden onderbouwd. Tevens zullen er waar mogelijk adviezen over aanvullende behandelingen en belastbaarheidsverhogende interventies opgesteld worden. Dit alles ter bevordering van een succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

Kosten

Kosten basisdienstverlening € 2.200 inclusief inzet arts arbeid en gezondheid en een medisch specialist. 
Op indicatie tevens 2e medisch specialist mogelijk (psychiater, neuroloog, cardioloog, longarts etc.) € 1.150 per specialist. Of een aanvullend fysiek € 1.465, psychisch € 1.675 of neuropsychologisch € 1.570 belastbaarheidsonderzoek mogelijk.